پُرفروش ترین محصولات

تأثیرگذاری بی نظیر و قابل اطمینان


به دلیل توزیع یکسان و یکنواخت ذرات مه به تمام نقاط و سطوح مختلف و ایجاد پوشش کامل و یکپارچه محلول مورد نظر (سم ویا ضدعفونی کننده) در محل اجرای عملیات

کاهش میزان مصرف محلول مورد نظر


به دلیل کاهش قطر ذرات در مقایسه با روش های مرسوم پاشش مواد ، با استفاده از فوگرهای پولس فوگ آلمان میزان مصرف محلول تا 82 درصد کاهش می یابد

کاهش زمان اجرای عملیات


به علت میزان مصرف کم محلول و پاشش سریع مواد ، می توان در کوتاهترین زمان ممکن اماکن و فضاهای وسیعی را تحت پوشش مواد مورد نظر قرار داد

بهره وری اقتصادی


با توجه به موارد گفته شده و نیز به تبع آن کاهش خسارات ناشی از صدمات آفات و یا آلودگی های میکروبی به دلیل ارتقای نقش اجرای عملیات سمپاشی و یا ضدعفونی محل


گزیده ای از کاربردهای دستگاه های سمپاش فوگر ( مه پاش )